REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA


1. Svet interierov s r.o. (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv, a to v súlade s ustanovením §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2. Tento reklamačný poriadok musí byť v zmysle ustanovenia §18 ods. 1 zákona umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni predávajúceho.Článok II.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU


1. V zmysle §619 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
2. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ust. §620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu.
3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
4. V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka), kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 24 mesiacov.
5. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
7. Záručné doby začínajú plynúť v zmysle ods.1 tohto článku prevzatím veci kupujúcim.
8. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.
11. Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

Článok III.
PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA


1. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, resp. v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, alebo poskytované služby alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
2. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby a záručný list ak bol predávajúcim vystavený. V prípade reklamácie tovaru je kupujúci povinný, ak to okolnosti umožňujú, predložiť poškodený tovar.
3. V prípade, že tovar zakúpený kupujúcim bol montovaný a nebol namontovaný predávajúcim alebo ním povereným montážnikom, je kupujúci povinný k reklamácii doložiť:
• Doklad o spôsobilosti montážnej firmy na vykonanie montáže
• Doklad osvedčujúci kontrolu a vyhodnotenie výsledkov merania podkladových parametrov pre pokládku, resp. inštaláciu podlahových krytín (rovnosti, vlhkosti a teploty)
• V prípade, že predmetom reklamácie je dodržanie špecifických parametrov požadovaných zákazníkom (výkresy atypu a pod.), môže predávajúci pre posúdenie reklamácie požadovať od kupujúceho predloženie tejto dokumentácie
4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka) na základe rozhodnutia kupujúceho určí spôsob vybavenia reklamácie - vybavenie reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

§622 Občianskeho zákonníka
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§623 Občianskeho zákonníka
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5. Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť ak bola reklamácia uplatnená počas 24 mesiacov od kúpy len na základe odborného posúdenia. Ak bola reklamácia uplatnená po uplynutí 24 mesiacov od kúpy, je predávajúci povinný pri zamietnutí reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky zmeniť tento reklamačný poriadok.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 1.7.2012.